صفحه موقت روزنت بامداد

 

Monday, September 06, 2004

خشم سیاست روز ازکوتاه نیامدن خرم در برابر آبادگران

روزنامه سیاست روز در سرمقاله خشمگینانه امروز خود با حمله به اعضای کابینه دولت خاتمی از جمله معاون پارلمانی رئیس جمهور و... به مساله استیضاح وزیر راه پرداخته و وی را فردی بی فرهنگ و واجد ادبیات جاده ای دانسته است، این روزنامه در ادامه مقاله از مهندس خرم خواسته که به علت سقوط هواپیمای دکتر دادمان از سمت خود استعفا دهد.

توضیح بامداد: در زمان سقوط هواپیمای مرحوم دادمان مهندس خرم معاون وزیر کشور بوده واحتمالا منظور نویسنده محترم سیاست روز از استعفای وزیرراه ،وزیر وقت راه یعنی خود مرحوم دادمان بوده است.This page is powered by Blogger. Isn't yours?