صفحه موقت روزنت بامداد

 

Sunday, September 05, 2004


مدیر مسول رسالت وشرط لازم برای تحقق
چشم انداز بيست ساله در كشور


آقاي مرتضي نبوي
مدير مسئول روزنامه رسالت و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تحقق چشم انداز بيست ساله در
كشور را منوط به حذف رژيم صهيونيستي كرد. وي در سخنان خود اعلام كرد اگر رژيم
اسرائيل از صحنه روزگار محو نشود، جمهوري اسلامي به اهداف بيست ساله مصوب مقام
رهبري نخواهد رسيد.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?