صفحه موقت روزنت بامداد

 

Wednesday, September 08, 2004

اعتراضمجاهدين انقلاب به دستگيرى افراد مرتبط با سايت هاى اينترنتى

محسن آرمين، سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب نسبت به تداوم بازداشت افراد مرتبط با سايت اينترنتى اين سازمان اعتراض كرد و گفت كه به زودى در اين زمينه نامه اى سرگشاده به «سيد محمد خاتمى» رئيس جمهورى خواهند نوشت.

وى ديروز درگفت و گو با ايرنا اظهار داشت: مرحله جديد محدوديت ها با فيلترينگ سايت هاى خبرى و سياسى آغاز شده است.عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب به محتواى سايت اين سازمان اشاره كرد و گفت: هيچ قانونى براى برخورد با سايت ها وجود ندارد و هر گونه برخوردى در اين زمينه خلاف قانون است. نكته جالب تر اين كه مقام هاى دولتى مسؤوليت محدود كردن سايت هاى سياسى و خبرى را به عهده نمى گيرند. سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب گفت: در ماه گذشته، تعدادى از افراد مرتبط با سايت هاى خبرى و سياسى ازجمله يكى از مرتبطين با سايت سازمان مجاهدين انقلاب بازداشت شده است. آرمين اضافه كرد: سازمان مجاهدين انقلاب ضمن هشدار جدى نسبت به اين قضيه، بزودى نامه اى سرگشاده خطاب به رئيس جمهورى خواهد نوشت واز ايشان خواهد خواست بنا به وظايف قانونى خود در نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى، نسبت به نقض صريح اصول قانون اساسى مبنى بر رعايت حقوق و آزادى هاى شهروندى اقدام كند و هرچه سريع تر جلوى اين اقدامات را بگيرد.This page is powered by Blogger. Isn't yours?